Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17326/19632 (88%)
造访人次 : 3492300      在线人数 : 330
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1451-1475 / 15197. (共608页)
  << < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ching-Yu Yen [1/1]
  Ching-Yuan Huang [0/1]
  Ching-Yun Hsu [1/1]
  Ching-Yun Huang [1/1]
  Ching-Yun Kao [1/1]
  Chinho Lin [1/1]
  Chinho Lin, Chienwen Hong [2/2]
  Chinho Lin PhD, Chun-Mei Lin MPH PhD and Chienwen Hong PhD [1/1]
  Chio, Chung-Ching [2/2]
  Chio, Chia-Pin [1/1]
  Chio, Chung-Ching [21/21]
  Chiou, Meng-Hsuan [1/1]
  Chiou-Fen Shieh [1/1]
  Chiou, Hsin-Ying C. [1/1]
  Chiou-Jey Chen [1/1]
  Chiou, Meng-Jao [1/1]
  Chiou, Meng-Jiun [1/1]
  Chiou, Shang-Jyh [1/2]
  Chiou, Shih-Hwa [1/1]
  Chiou, Shu-Yuan [3/3]
  Chiou, T. C. [1/1]
  Chiou, Y. C. [1/1]
  Chiou, Yee-Hsuan [2/2]
  Chiou, Yu-Ching [1/1]
  Chiou, Yuan-Yow [2/2]
  显示项目1451-1475 / 15197. (共608页)
  << < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈