Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17109/19415 (88%)
造访人次 : 2663114      在线人数 : 201
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1376-1400 / 14705. (共589页)
  << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chiu, Chong-Chi [3/4]
  Chiu, Fang-Yao [1/1]
  Chiu, Hsiao-Ting [1/1]
  Chiu, Shu-Jun [1/1]
  Chiu, Szu-Ping [1/1]
  Chiu, Wen-Yen [1/1]
  Chiu, Yu-Hsin [1/1]
  Chiu, Allen Wen-Hsiang [1/1]
  Chiu, Chaw-Chi [2/2]
  Chiu, Chen-Wei [1/1]
  Chiu, Chien-Chih [3/3]
  Chiu, Chih-Hsien [1/1]
  Chiu, Chih-Kwang [2/2]
  Chiu-Chin Tseng [1/1]
  Chiu, Chiung-Hsuan [2/2]
  Chiu, Chong-Chi [8/8]
  Chiu, Chuan-Sung [1/1]
  Chiu, Chun-Ching [1/1]
  Chiu-Fang Lee [1/1]
  Chiu, Fu-Chun [1/1]
  Chiu, Haw-Yen [1/1]
  Chiu, Herng-Chia [1/1]
  Chiu, Hou-Chang [1/1]
  Chiu, Hsiao-Ting [2/2]
  Chiu, Hsien-Yi [1/1]
  显示项目1376-1400 / 14705. (共589页)
  << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈