Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17482/19768 (88%)
造访人次 : 6288927      在线人数 : 466
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1076-1100 / 15418. (共617页)
  << < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cheng, Rung-Shiang [1/1]
  Cheng, Shao-Yi [1/1]
  Cheng, Shih-Jung [1/1]
  Cheng-Shiung Wu [5/5]
  Cheng, Shu-Hsing [4/4]
  Cheng-Shu Tasi [1/1]
  Cheng, Shyh-Yueh [1/1]
  Cheng, T-C [1/1]
  Cheng, T-L [1/1]
  Cheng, Ta-Chun [4/4]
  Cheng, Tai-Sheng [1/1]
  Cheng, Tain-Junn [26/26]
  Cheng, Tian-Lu [4/4]
  Cheng, Ting-Wen [1/1]
  Cheng, Tsung-Lin [5/6]
  Cheng-Tzu Chiang [0/1]
  Cheng-Tzu Liu [1/1]
  Cheng, Wei-Chung [4/4]
  Cheng, Wen-Hsi [1/1]
  Cheng Wen Lin [3/4]
  Cheng, Y. -Y. [1/1]
  Cheng, Ya-Jung [1/1]
  Cheng, Ya-Min [3/3]
  Cheng, Ya-Yun [2/2]
  Cheng Yang [1/1]
  显示项目1076-1100 / 15418. (共617页)
  << < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈