Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16974/19261 (88%)
造访人次 : 7646959      在线人数 : 535
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目976-1000 / 14677. (共588页)
  << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cheng, Man-Ting [7/7]
  Cheng, Ming-Ching [1/1]
  Cheng, Nai-Chang [1/1]
  Cheng, Pai-Shan [1/1]
  Cheng, Pao-Yun [7/7]
  Cheng-Ping Yu [1/1]
  Cheng, Pse-Chou [1/1]
  Cheng RT [1/1]
  Cheng-Ruei LIU [1/1]
  Cheng, Rung-Shiang [1/1]
  Cheng, Shao-Yi [1/1]
  Cheng, Shih-Jung [1/1]
  Cheng-Shiung Wu [5/5]
  Cheng, Shu-Hsing [4/4]
  Cheng-Shu Tasi [1/1]
  Cheng, Shyh-Yueh [1/1]
  Cheng, T-C [1/1]
  Cheng, T-L [1/1]
  Cheng, Ta-Chun [3/3]
  Cheng, Tai-Sheng [1/1]
  Cheng, Tain-Junn [25/25]
  Cheng, Tian-Lu [3/3]
  Cheng, Tsung-Lin [5/6]
  Cheng-Tzu Chiang [0/1]
  Cheng-Tzu Liu [1/1]
  显示项目976-1000 / 14677. (共588页)
  << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈