Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16909/19260 (88%)
造访人次 : 7601640      在线人数 : 248
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目951-975 / 14677. (共588页)
  << < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cheng-Hung Chuang [1/1]
  Cheng-Hung Jen (任政宏) [1/1]
  CHENG-I WEI [1/1]
  Cheng-I Wu (吳政毅) [1/1]
  Cheng, J. -T. [3/3]
  Cheng-jen Liao [1/1]
  Cheng, Juei-Tang [11/12]
  Cheng, Jui-Chang [1/1]
  Cheng, K-C. [1/1]
  Cheng, Kai Chun [3/3]
  Cheng, Kai-Teng [1/1]
  Cheng, Kai-Wen [1/1]
  Cheng-Kai Yu [1/1]
  Cheng, Kai-Yuan [2/2]
  Cheng, Kuo-Chen [26/29]
  Cheng L [1/1]
  Cheng-Lee [1/1]
  Cheng, Lee-Ju [1/1]
  Cheng-Lee Lai [10/11]
  Cheng, Li-Hsin [1/1]
  Cheng-Li Lin [1/1]
  Cheng, Li-Yi [1/1]
  Cheng-Liang Huang [1/1]
  Cheng-Lung Chen [6/6]
  Cheng, M.-T. [0/2]
  显示项目951-975 / 14677. (共588页)
  << < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈