Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17326/19632 (88%)
造访人次 : 3696033      在线人数 : 638
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目851-875 / 15231. (共610页)
  << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chen, Tso-Jen [4/4]
  Chen, Tsung-Hsien [4/4]
  Chen, Tun-Chieh [1/1]
  Chen, Tung-Sheng [1/1]
  Chen, Tzeng-Ji [1/1]
  Chen, Tzu-Hsiu [6/6]
  Chen, Tzu-Ju [8/8]
  Chen, Tzu-Wen [1/1]
  Chen, Tzu-Yi [1/1]
  Chen, Tzu-Yin [2/2]
  Chen, W. [0/1]
  Chen, W. -L. [1/1]
  Chen, W-C [1/1]
  Chen, W.H. [0/3]
  Chen, Wan-Hsuan [1/1]
  Chen, Wan-Ting [1/1]
  Chen, Wei-Chih [1/1]
  Chen, Wei-Ching [6/6]
  Chen, Wei-Chun [1/1]
  Chen, Wei-Hsiang [2/2]
  Chen-Wei Huang (黃振瑋) [1/1]
  Chen, Wei-Ji [1/1]
  Chen, Wei-Jung [1/1]
  Chen, Wei-Lin [1/1]
  Chen, Wei-Lung [4/4]
  显示项目851-875 / 15231. (共610页)
  << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈