Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17482/19768 (88%)
造访人次 : 6338535      在线人数 : 873
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7276-7300 / 15418. (共617页)
  << < 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yeh, Ting-Chun [3/3]
  Yeh, Ya-Ling [5/5]
  Yeh, Yao-Tsung [1/1]
  Yeh, Yeong-Tien [1/1]
  Yeh, Yu-Lan [6/6]
  Yen, Chun-Sheng [1/1]
  Yen, Jui-Hung [3/3]
  Yen, Ming-Tsung [2/2]
  Yen, Tzu-Chen [1/1]
  Yen, Wen-Jye [1/1]
  Yen, B. Lin-Ju [1/1]
  Yen, Chang-Hua [1/1]
  Yen, Cheng-Chieh [1/1]
  Yen, Cheng-Fang [3/3]
  Yen-Chieh Chen [1/1]
  Yen-Chieh Chen(陳彥傑) [1/1]
  Yen-Chieh Huang [1/1]
  Yen-Chin Chen [1/1]
  Yen, Chin-Kai [1/1]
  Yen, Ching-Yu [5/5]
  Yen, Chuan-Min [2/2]
  Yen-Chun Liao [1/1]
  Yen, Feng-Chieh [2/2]
  Yen, Fu-Tsun [1/1]
  Yen, Fusan [1/1]
  显示项目7276-7300 / 15418. (共617页)
  << < 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈