Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17022/19367 (88%)
造访人次 : 2155487      在线人数 : 614
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7076-7100 / 14705. (共589页)
  << < 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yuan-che Hsu [1/1]
  Yuan-Chih Chen (陳景祥) [1/1]
  Yuan-Chih Chen (陳源智) [1/1]
  Yuan-Chung Kao [4/4]
  Yuan-Chung Kao(高遠忠) [2/2]
  Yuan, Chung-Shin [2/2]
  Yuan, Gwo-Fang [1/1]
  Yuan Jang Chen(陳元璋) [1/1]
  Yuan, Kuo-Shu [5/5]
  Yuan-Li Huang [1/1]
  Yuan-Ming Chang [3/3]
  Yuan-Pern Lee [0/1]
  Yuan-Po Lee [2/3]
  Yuan, Sheau-Yun [1/1]
  Yuan, Shyng-Shiou [2/2]
  Yuan, Soe-Tsyr [1/1]
  Yuan-Wei Shih [4/4]
  Yuan-Yow Chiou [1/1]
  Yuch-Hsiung Kuo [0/1]
  Yue-Ling Ye [1/1]
  Yue-Ming Sia [1/1]
  YUEH-CHIN LU [0/1]
  Yueh-Chu Tien [1/1]
  Yueh-Hsiung Kuo [1/2]
  Yueh, Te-Cheng [1/1]
  显示项目7076-7100 / 14705. (共589页)
  << < 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈