Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 8567871      在线人数 : 892
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6901-6925 / 14704. (共589页)
  << < 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yin-Yi Chen(陳胤伊) [1/1]
  Yin-Yi Wang [1/1]
  Yinchiu Lin [1/1]
  Ying-Chi Du [1/1]
  Ying-Chieh Wong (翁英傑) [1/1]
  Ying-Chih Tseng [1/1]
  Ying-chung Chen [1/1]
  Ying-Da Luo [1/1]
  Ying-Feng Lin [10/10]
  Ying-Ging Chen [1/1]
  Ying-Hsien Yang [1/2]
  Ying-Hung Lin [1/1]
  Ying I. Tasi [1/1]
  Ying I Tsai [16/16]
  Ying-Jan Wang (王應然) [1/1]
  Ying-Ju Su [1/1]
  Ying-Shun Liao (廖英舜) [1/1]
  Ying-YU Chen [1/1]
  Ying Yuan Chang (張英媛) [1/1]
  YIU, CHING-YI [3/3]
  Yiu-Jiuan Lin [1/1]
  Yo, Jin-Min [1/1]
  Yoadsomsuay, T. [1/1]
  Yokoyama, K. K. [1/1]
  Yokoyama, Kazunari K. [1/1]
  显示项目6901-6925 / 14704. (共589页)
  << < 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈