Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17317/19623 (88%)
造访人次 : 3450685      在线人数 : 335
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6826-6850 / 15183. (共608页)
  << < 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Wu, Hsing-Hsien [1/1]
  Wu, Hsuan Franziska [1/1]
  Wu, Hua-Lin [6/6]
  Wu, Hung Chang [2/2]
  Wu, Hung-Chin [1/1]
  Wu, Hung-Tsung [1/1]
  Wu, Ing-Long [3/3]
  Wu, Jau-Yann [1/1]
  Wu, Jhih-Ling [1/1]
  Wu, Jia-Ping [1/1]
  Wu, Jia-Ru [1/1]
  Wu, Jiumn-Yih [10/10]
  Wu, Jiunn-Jong [4/4]
  Wu, Jiunn-Ren [6/6]
  Wu, JR [1/1]
  Wu, Jui-Pin [0/1]
  Wu, Jun-Hao [1/1]
  Wu, Jung-Ju [1/1]
  Wu, Kang-Hsi [1/1]
  Wu, Kao-Yi [1/1]
  Wu, Kenneth [1/1]
  Wu, King Chuen [1/1]
  Wu, Kuan-Ta [1/1]
  Wu, Kuan-Ting [1/1]
  Wu, Kuan-Yi [1/1]
  显示项目6826-6850 / 15183. (共608页)
  << < 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈