Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16844/19259 (87%)
造访人次 : 7163921      在线人数 : 542
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6826-6850 / 14677. (共588页)
  << < 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yi-Jung Lu [0/1]
  Yi-JuWang (王以如) [1/1]
  Yi Lee [1/1]
  Yi-Li Lin(林義力) [1/1]
  Yi-Lin Lin [6/6]
  Yi-Lin Lin(林宜陵) [1/1]
  Yi- Ling [1/1]
  Yi-Ling Chen [2/2]
  Yi-Ling Hsu (徐宜伶) [1/1]
  Yi, Lunzhao [1/2]
  Yi-Mei Lee [1/1]
  Yi-Min Chen [1/1]
  Yi-Ming Chiang [14/15]
  Yi-Pao Liao [1/1]
  Yi-Pin Chen [1/1]
  Yi-Ping Chang [1/1]
  Yi-Rong Lin [1/1]
  Yi-Szu Wen [3/3]
  Yi-Te Chang-Chien [1/1]
  Yi-Ting Hsieh [1/1]
  Yi-Ting Liu [1/1]
  Yi-Ting Tsai [1/1]
  Yi-Ting Yang(楊依庭) [1/1]
  Yi-Tso Chen [1/1]
  Yi-Tsun Ho [1/1]
  显示项目6826-6850 / 14677. (共588页)
  << < 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈