Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17439/19733 (88%)
造访人次 : 6272877      在线人数 : 638
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5401-5425 / 15285. (共612页)
  << < 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shao-Kai Lin [2/2]
  Shao-Kang Chu [1/1]
  Shao-Wen Hsu [1/1]
  Shao, Yang [2/2]
  Shao-Yi Hsia [1/1]
  Shau, M.D. [1/1]
  Shau, Min Da [2/2]
  Shau, Min Da [2/2]
  Shaw, Huey-Mei [1/1]
  Shaw-Chan Chang [0/2]
  Shaw, Huey-Mei [5/5]
  Shaw-Tao Lin [1/1]
  She-Ching Wu [1/1]
  She-Ching Wub [1/1]
  Shean-Shong Tzean [4/4]
  Sheehan, Jason P. [1/1]
  Sheen, Maw-Chang [1/1]
  Shen, Kun-Hung [2/2]
  Shen, Yun-Hwei [1/1]
  Shen, Cheng-Che [1/1]
  Shen, Cheng-Huang [2/2]
  Shen, Chia-Rui [2/2]
  Shen, Chia-Yao [9/9]
  Shen, Chih-Jie [1/1]
  Shen, Chin-Hung [1/1]
  显示项目5401-5425 / 15285. (共612页)
  << < 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈