Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16812/19099 (88%)
造访人次 : 6350883      在线人数 : 352
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5276-5300 / 14339. (共574页)
  << < 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Te-Sheng Chang [4/4]
  Te-yueh Liu [1/1]
  Teeranuch Jirakittayakorn [1/1]
  Teh-Fu Yen [2/2]
  Tein-Hsin Chen [1/1]
  Teng, Yen-Ni [1/1]
  Teng-Chien Chen [2/2]
  Teng, Hsisheng [1/1]
  Teng, Hui [1/1]
  Teng, Yen-Ni [4/4]
  Teng(鄧燕妮), Yen-Ni [1/1]
  Terracciano, Luigi [1/1]
  test1 [1/1]
  Thang, Tran Dinh [2/2]
  Thau-Ming Cham [1/1]
  The Y. Chow [0/1]
  Thou-Jen Whang [1/1]
  Thuptimdang, Pumis [1/1]
  Tian, Y.-F. [1/1]
  Tian, Yu-Feng [3/3]
  Tian-Lu Cheng (鄭添祿) [3/3]
  Tian-Lu Cheng(鄭添祿) [1/1]
  Tian-Shiung Wu [0/1]
  Tian-Shung Wu [3/13]
  Tian-shungWu [0/1]
  显示项目5276-5300 / 14339. (共574页)
  << < 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈