Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17333/19639 (88%)
造访人次 : 4678744      在线人数 : 659
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5001-5025 / 15264. (共611页)
  << < 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Netnapid Tantemsapya [1/1]
  Ng, Lean-Teik [1/1]
  Ng, Lean-Teik [8/8]
  Ngan, Nguyen Thi [1/1]
  Ngo, Huu Hao [1/1]
  Nguyen-Rodriguez, S. T. [1/1]
  Nguyen-Rodriguez, Selena [1/1]
  Nguyen-Rodriguez, Selena T. [1/1]
  Nguyen-Rodrigugz, Selena T. [1/1]
  Nguyen, Xuan Anh [1/1]
  Ni, Wen-Chieh [1/1]
  Ni, Chen-Hua [2/2]
  Ni-Na Chiang [1/1]
  Ni, Wen-Chiu [1/1]
  Ni, Yuxing [3/3]
  Nieh, Mu-Ping [1/1]
  Nien, Feng-Jung [1/1]
  Nig Juan(寧 娟) [1/1]
  Nimje, Vanita Roshan [1/1]
  Nirmalkar, Jayant [3/3]
  Nishita, Yukiko [1/1]
  Nitass Tantemsapya [1/1]
  Nitthikan, Nichcha [1/1]
  Niu, Chiang-Shan [4/4]
  Niu, Ho-Shan [5/5]
  显示项目5001-5025 / 15264. (共611页)
  << < 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈