Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16921/19260 (88%)
造访人次 : 7604550      在线人数 : 286
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4126-4150 / 14677. (共588页)
  << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lin, Yong-Hong [0/1]
  Lin, Yu [1/1]
  Lin, Yu-Chieh [2/2]
  Lin-Yu Chin (金玲宇) [1/1]
  Lin, Yu-Chun [1/1]
  Lin, Yu-Chung [1/1]
  Lin, Yu-Feng [1/1]
  Lin, Yu-Han [0/1]
  Lin, Yu-Hsiu [3/3]
  Lin, Yu-Min [2/2]
  Lin, Yu-San [1/1]
  Lin, Yu-Sheng [1/1]
  Lin, Yu-Ting [1/1]
  Lin, Yu-Wei [2/2]
  Lin, Yu-Yi [1/1]
  Lin, Yuan-Chung [1/1]
  Lin, Yueh-Chien [2/2]
  Lin, Yueh-Min [4/4]
  Lin, Yung-Chang [1/1]
  Lin, Yung-Chieh [1/1]
  Lin, Yung-Hua [1/1]
  Lin, Yung-Kuo [1/1]
  Lin, Yung-Ming [1/1]
  Lin, Yung-Song [18/18]
  Lin, Zhe-Zhong [5/5]
  显示项目4126-4150 / 14677. (共588页)
  << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈