Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16974/19261 (88%)
造访人次 : 7672966      在线人数 : 292
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4001-4025 / 14677. (共588页)
  << < 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  LIN, Kao-Chang [4/4]
  Lin, King-Fu [2/2]
  Lin, Kuan-Ho [1/1]
  Lin, Kuan-Hung [2/2]
  Lin, Kuan-Yin [2/2]
  Lin, Kuei-Li [1/1]
  Lin, Kuen-Song [1/1]
  Lin, Kun-Der [1/1]
  Lin kun-zhang [1/1]
  Lin, Kuo-Hua [1/1]
  Lin, Kuo-I [1/1]
  Lin, Kuo-Min [1/1]
  Lin, Kurt Ming-Chao [2/2]
  Lin, Li-Ching [16/16]
  Lin, Li-Chuan [1/1]
  Lin, Li-Yun [1/1]
  Lin, Liang-Tzung [4/4]
  Lin, Long-Liu [2/2]
  Lin, M. -S. [1/1]
  Lin, M. -Y [1/1]
  Lin, Mao-Shin [11/11]
  Lin, Mao-Tsun [13/13]
  Lin, Mei-Huei [4/4]
  Lin, Memg-Yi [1/1]
  Lin, Meng-Han [2/2]
  显示项目4001-4025 / 14677. (共588页)
  << < 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈