Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17109/19415 (88%)
造访人次 : 2821260      在线人数 : 45
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3976-4000 / 14705. (共589页)
  << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lin, Gu-Jiun [1/1]
  Lin, H. -H. [1/1]
  Lin, H. -P. [1/1]
  Lin, Han-Shan [1/1]
  Lin, Hang-Yi [1/1]
  Lin, Heng-Teng [1/1]
  Lin HH [1/1]
  Lin HJ [1/1]
  Lin, Ho-Hsiung [1/1]
  Lin, Hsi-Hsun [1/1]
  Lin, Hsin-Kai [1/1]
  Lin, Hsin-Lan [6/6]
  Lin, Hsin-Shih [1/1]
  Lin, Hsing-Lin [1/1]
  Lin, Huang-Wei [1/1]
  Lin, Huey-Juan [10/10]
  Lin, Hui-Chi [1/1]
  Lin, Hui-Ping [1/1]
  Lin, Hui-Ting [1/1]
  Lin, Hung [1/1]
  Lin, Hung-An [1/1]
  Lin, Hung-Chih [2/2]
  Lin, Hung-Du [1/1]
  Lin, Hung Hong [2/2]
  Lin, Hung-I [1/1]
  显示项目3976-4000 / 14705. (共589页)
  << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈