Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16813/19260 (87%)
造访人次 : 6998280      在线人数 : 604
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3976-4000 / 14678. (共588页)
  << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lin, Hung-Chih [2/2]
  Lin, Hung-Du [1/1]
  Lin, Hung Hong [2/2]
  Lin, Hung-I [1/1]
  Lin, Hung-Jung [18/21]
  Lin, Hung-Yin [1/1]
  Lin, I. [1/1]
  Lin, I-Ling [1/1]
  Lin, J. C. [1/1]
  Lin, J-H [1/1]
  Lin, J. W. [1/1]
  Lin, Jen-Kou [1/1]
  Lin, Jia-Ni [1/1]
  Lin, Jia-Rong [3/3]
  Lin, Jian-Sheng [1/1]
  Lin, Jin-Jia [1/1]
  Lin, Jing-Fang [1/1]
  Lin, Jiun-Nong [0/1]
  Lin, Jou-Hsing [1/1]
  Lin, Jou-Wei [2/2]
  Lin JR [1/1]
  Lin, Jui-Fen [1/1]
  Lin, Jung-Chung [1/1]
  Lin, Justin Chun-Te [4/5]
  Lin, Kai-Yuan [9/12]
  显示项目3976-4000 / 14678. (共588页)
  << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈