Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16844/19259 (87%)
造访人次 : 7164170      在线人数 : 631
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3901-3925 / 14677. (共588页)
  << < 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lin, Chen-Yi [2/3]
  Lin, Cheng-Chieh [1/1]
  Lin, Cheng-Han [1/1]
  Lin, Cheng-Hsien [4/5]
  Lin, Cheng-Hsin [4/4]
  Lin, Cheng-Li [8/9]
  Lin, Cheng-Wei [1/1]
  Lin, Cheng-Yu [1/2]
  Lin, Chi-Chen [1/2]
  Lin, Chi-Chi [3/3]
  Lin, Chi-Ming [1/1]
  Lin, Chia-Chin [2/2]
  Lin, Chia-Ho [1/1]
  Lin, Chia-Hui [1/2]
  Lin, Chia-I [1/1]
  Lin, Chia-Wei [4/4]
  Lin, Chia-Ying [1/1]
  Lin, Chian-Shiung [1/1]
  Lin, Chien-Chung [1/1]
  Lin, Chien-Ho [1/1]
  Lin, Chien-Hung [3/4]
  Lin, Chien-Jen [1/1]
  Lin, Chien Jung [7/7]
  Lin, Chien-Liang [1/1]
  Lin, Chih-Chan [3/5]
  显示项目3901-3925 / 14677. (共588页)
  << < 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈