Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17109/19415 (88%)
造访人次 : 2788222      在线人数 : 286
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3876-3900 / 14705. (共589页)
  << < 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lin, Kai-Yuan [2/2]
  Lin, Kao-Chang [1/1]
  Lin, Kurt Ming-Chao [1/1]
  Lin, Kurt Ming-Chao � [1/1]
  Lin, Li-Ching [1/1]
  Lin, Lian-Fang [1/1]
  Lin, Long-Full [1/1]
  Lin, Long-Liu [1/1]
  Lin, Mao-Tsun [1/1]
  Lin, Mei-Ling [1/1]
  Lin, Meng-Han [1/1]
  Lin, Pao-Chun [1/1]
  Lin, Rong-Jyh [2/2]
  Lin, Shih-Wei [1/1]
  Lin, Shio-Jean [1/1]
  Lin, Ta-Chang [2/2]
  Lin, Tsuey-Pin [1/1]
  Lin, Victor Chia-Hsiang [1/1]
  Lin, Wan-Chi [1/1]
  Lin, Wei-Chao [2/2]
  Lin, Weir-Sen [1/1]
  Lin, Y-F [1/1]
  Lin, Yee-Shin [1/1]
  Lin, Yen-Ting [1/1]
  Lin, Yen-Yu [1/1]
  显示项目3876-3900 / 14705. (共589页)
  << < 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈