Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17109/19415 (88%)
造访人次 : 2658215      在线人数 : 34
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3826-3850 / 14705. (共589页)
  << < 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Liao, Ming-Yi [3/3]
  Liao, Pao-Chi [4/4]
  Liao, Pei-Chi [1/1]
  Liao, Pei-Wen [1/1]
  Liao, Po-Hsiang [2/2]
  Liao, Ruei-Fang [1/1]
  Liao, Sheng-You [1/1]
  Liao, Wei-Tung [4/4]
  Liao Xin-Cheng(廖新成ŸŽ) [1/1]
  Liao, Xin-Ming [1/1]
  Liao, Yi-Wen [8/9]
  Liao, Ying-Jhu [2/2]
  Liao, Yu-Chi [1/1]
  Liao, Yu-Ren [1/1]
  Liao, Yung-Feng [1/1]
  Liau, Min-Chiau [1/1]
  Liaw, Yung-Po [1/1]
  Liaw, Chih-Chuang [3/3]
  Lie-Fen Shyur [2/2]
  Lieh-Jung Chang [1/1]
  Lien, Chang-Hua [2/2]
  Lien, Bella Ya-Hui [1/1]
  Lien, Chang-Hua [11/11]
  Lien, Ching-Feng [1/1]
  Lien, Chung-Chang [1/1]
  显示项目3826-3850 / 14705. (共589页)
  << < 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈