Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17333/19639 (88%)
造访人次 : 5312888      在线人数 : 577
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3476-3500 / 15264. (共611页)
  << < 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ku, Yee Huang [1/1]
  Ku, Hung-Hai [1/1]
  Ku, Ming-Chuan [1/1]
  Ku, P. -M. [2/2]
  Ku, Po-Ming [3/3]
  Ku, Pou-Jen [2/2]
  Ku-Shang Chang [3/3]
  Ku-Wei Chang [1/1]
  Ku, Yee-Huang [3/3]
  Ku, Yi-Cheng [1/1]
  Ku, Yi-Chu [1/1]
  Kuan, Ai-Wei [1/1]
  Kuan-Chieh Wang(王冠傑) [2/2]
  Kuan-Chin Sung [1/1]
  Kuan-Han Lee [0/2]
  Kuan-Han Lee (李冠漢) [1/1]
  Kuan-Han Lee(李冠漢) [3/3]
  Kuan-Hao Chi [1/1]
  Kuan-Hsien Ho [1/1]
  Kuan, Li-Chun [1/1]
  Kuan-Pao Lai [1/1]
  Kuan, Tsang-Kuei [1/1]
  Kuang-Chun Hsueh [1/1]
  Kuang-Chung Yu [4/4]
  Kuang-I Cheng [2/2]
  显示项目3476-3500 / 15264. (共611页)
  << < 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈