Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17333/19639 (88%)
造访人次 : 5382183      在线人数 : 501
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3401-3425 / 15264. (共611页)
  << < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Kao, Hao-Yun [2/2]
  Kao, Hsien-Li [3/3]
  Kao MD [1/1]
  Kao, Mei-Ding [2/2]
  Kao, Pei-Hsin [1/1]
  Kao, Shu-Yang [1/1]
  Kao, Yi-Feng [1/1]
  Kao, Ying-Hsien [1/1]
  Kao, Yu-Han [2/2]
  Kao, Yu-Ying [3/3]
  Kargren, Mati [1/1]
  Katayama, Shirou [1/1]
  Kau-Shan Wen [1/1]
  Kawachi, Ichiro [2/2]
  Kawachi, Ichiro [4/4]
  Kawamura, Kimitaka [1/1]
  Ke, Der-Shin [1/1]
  Ke, Hung-Jen [1/1]
  Ke, An-Ni [1/1]
  Ke-Ming Huang (黃可名) [1/1]
  Ke, Te-Min [3/3]
  Ke, Yi-An [1/1]
  Keh-Cherng Wey [1/1]
  Keller, Nancy P. [1/1]
  Keller, Nancy P. [2/2]
  显示项目3401-3425 / 15264. (共611页)
  << < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈