Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16909/19260 (88%)
造访人次 : 7596349      在线人数 : 55
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3251-3275 / 14677. (共588页)
  << < 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Kuan-Hsien Ho [1/1]
  Kuan, Li-Chun [1/1]
  Kuan-Pao Lai [1/1]
  Kuan, Tsang-Kuei [1/1]
  Kuang-Chun Hsueh [1/1]
  Kuang-Chung Yu [4/4]
  Kuang-I Cheng [2/2]
  Kuang-Ming Kuo [1/3]
  Kuang-Ting Lo [1/1]
  Kuei, Chun-Hsiung [1/1]
  Kuei-jung Liang [1/1]
  Kuei- ling Su [1/1]
  Kuei-shu Hsu [6/7]
  Kueir-Rarn Lee [4/4]
  Kuen Lin Leu [9/10]
  Kuen-Yen Tang [0/1]
  Kui-Hsiang Chang [1/2]
  Kuin-Yu Chung (鍾昆宇) [1/1]
  Kulp, Thomas R. [1/1]
  Kumar, K.J.Senthil [1/1]
  Kumar, V. Bharath [1/1]
  Kun-Chih Wu [1/1]
  Kun-Hung Shen [1/1]
  Kun-Lin Yang [1/1]
  Kun-Lun Wu [1/1]
  显示项目3251-3275 / 14677. (共588页)
  << < 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈