Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17326/19632 (88%)
造访人次 : 3506382      在线人数 : 286
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3251-3275 / 15197. (共608页)
  << < 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Juan, Chi-Chang [1/1]
  Juan, Hsueh-Fen [1/1]
  Juang, Lih-Jeng [1/1]
  Juang, Lih-Jeng [1/1]
  Juang, Shin-Hun [2/2]
  Juei S. Wang [0/2]
  Jui-Chen Tsai [1/1]
  Jui-Cheng Chang [2/3]
  Jui-Chih Wang [1/1]
  Jui-Chun Llao [1/1]
  Jui-ChunChang(張瑞君) [1/1]
  Jui-Hsiang Hung [1/1]
  Jui-Hsiang Hung (洪瑞祥) [1/1]
  Jui-Hung Yen [5/5]
  Jui-Hung Yen (顏瑞鴻) [1/1]
  Jui-Jung Chung [1/1]
  Jui-Le Chen(陳瑞樂) [1/1]
  Jui-Ling Chen [1/1]
  Jui-Ming Huang [1/1]
  Jui-Nan Thung [1/1]
  Jui-Wen Hung [1/1]
  Jui-Ying Tsai (蔡睿盈) [1/1]
  Jui-Yuan Huang [1/1]
  Juin-Tih Lai [1/1]
  Juin-Yih Lai [6/6]
  显示项目3251-3275 / 15197. (共608页)
  << < 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈