Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16813/19260 (87%)
造访人次 : 7023183      在线人数 : 354
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2926-2950 / 14678. (共588页)
  << < 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ji, Dar-Der [1/1]
  Ji-Wang Chern [2/2]
  Ji-Wang Chern (陳基旺) [1/1]
  Jia-Chin Hsu [4/4]
  Jia-Ci Yang [1/1]
  Jia-Der Fang (方嘉德) [2/2]
  Jia-Der Fang(方嘉德) [3/3]
  Jia-Huey Chen [1/1]
  Jia-HungTang [1/1]
  Jia-Jin Chen [0/1]
  Jia-Jin Jason Chen [0/1]
  Jia-Rong Wu [1/1]
  Jia-Wei Ding (丁家崴) [1/1]
  Jia-You Fang [5/5]
  Jia-yu Ho [1/1]
  Jian-Bang Lin (林建邦) [1/1]
  Jian-Fu Chen [1/1]
  Jian-Hui Lee [1/1]
  Jianbao Li [1/1]
  Jiang, Shun-Yuan [1/1]
  Jiang-F. Yang [1/1]
  Jiang, Jinn-Feng [3/3]
  Jiang, Ming-Yan [5/6]
  Jiang-Ping Wang [1/1]
  Jiang, S-T [1/1]
  显示项目2926-2950 / 14678. (共588页)
  << < 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈