Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16714/19009 (88%)
造访人次 : 5715847      在线人数 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2876-2900 / 14339. (共574页)
  << < 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Joanna Yea-yin Wang [0/1]
  Johir, M. A. H. [2/2]
  John, C.Byrd [1/1]
  John T.A. Hsu (徐祖安) [1/1]
  Jong, Gwo-Ping [1/1]
  Jong Chao Yeh [1/1]
  Jong-Ching Su [0/5]
  Jong, Gwo-Ping [3/3]
  Jong-Hau Hsu [2/2]
  Jong, Ing-Chin [1/1]
  Jong, Ing-Ching [2/2]
  Jong-mei Chou [1/1]
  Jong-Rung Tsai [1/1]
  Jong-Wuu Wu, Hai-Lin Lu, Chong-Hong Chen and Chun-Hsien Wu [1/1]
  Jong Yuh Cherng [4/4]
  Joseph Abraham Christopher John [1/1]
  Jou, I-Ming [3/3]
  Jou, Jin-Long [1/1]
  Ju, Da-Tong [2/2]
  Ju-Huey Wen [1/1]
  Ju-I Kao [0/1]
  Ju-Lan Tsai [1/1]
  Ju-LING CHEN [0/1]
  Ju-Ling Hsiao [3/6]
  Ju-Ling Hsuao [1/1]
  显示项目2876-2900 / 14339. (共574页)
  << < 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈