Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17109/19415 (88%)
造访人次 : 2748836      在线人数 : 1075
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2526-2550 / 14705. (共589页)
  << < 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Huang, Hui-Ling [4/4]
  Huang, Hung-Sheng [2/2]
  Huang, Jee-Fu [3/3]
  Huang, Jeng-Fen [1/1]
  Huang, Jian-Pei [1/1]
  Huang, Jin-An [3/3]
  Huang, Jing-Wen [1/1]
  Huang, Judy [1/1]
  Huang, Juh-Huei [0/1]
  Huang, Jui-Chang [1/1]
  Huang, Jyun-Yuan [1/1]
  Huang, Kai-Hsiang [0/1]
  Huang-Kai Peng (彭皇凱) [1/1]
  Huang, Keh-Feng [1/1]
  Huang, Ko-Wei [1/1]
  Huang, Kuan-Hui [1/1]
  Huang, Kuo-Feng [2/2]
  Huang, Kuo-Lun [1/1]
  Huang, Kuo-Tsang [2/2]
  Huang, Kuo-Yuan [2/2]
  Huang, L. [2/2]
  Huang, Li Chung [5/5]
  HUANG, Li-Hsueh [1/1]
  Huang, Li-Jung [2/2]
  Huang, Li-Yen [1/1]
  显示项目2526-2550 / 14705. (共589页)
  << < 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈