Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17744/20032 (89%)
造访人次 : 7283202      在线人数 : 271
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7676-7700 / 15650. (共626页)
  << < 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yung-Chang Tu [1/1]
  Yung-Cheng Huang [1/1]
  Yung-Chieh Tsai [1/1]
  Yung-Chieh Tsai(蔡永杰) [1/1]
  Yung-chu Hsiao [1/1]
  Yung-Chu Hsu [1/1]
  Yung-Fang Chen [1/1]
  Yung-Hsiang Chen [1/1]
  Yung-Husan Chen [3/3]
  Yung-Liang Tung [1/2]
  Yung, Ming-Chi [1/1]
  Yung-Ming Lin [2/2]
  Yung-Ming Su [1/1]
  Yung-Nien Sun [2/2]
  Yung-ping Tai [1/1]
  Yung-Sheng Wang [1/1]
  Yung Shin Shyu [4/4]
  Yung-Yang Kuo [0/1]
  Z.Y. Sua   [2/2]
  Zang Shou-Ren(張守仁) [1/1]
  Zarmpas, Pavlos [1/1]
  Zeljko M. Prijovich [1/1]
  Zen-Kong Dai [2/2]
  Zeng, Yan-Syun [1/1]
  Zhang, Chun-Cheng [1/1]
  显示项目7676-7700 / 15650. (共626页)
  << < 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈