Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 10998492      在线人数 : 594
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7601-7625 / 15650. (共626页)
  << < 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yu, Tu-Wen [1/1]
  Yu-Tuan Chou [1/1]
  Yu, Tzai-Chiu [1/1]
  Yu-tzu Pan [1/1]
  Yu, Tzu-Ying [1/1]
  Yu, Wan-Hui [1/1]
  Yu-Wei Shen [0/1]
  Yu-Wen Chen [2/2]
  Yu, Wen-Chun [1/1]
  Yu, Wen-Liang [20/20]
  Yu-Wen Liu [1/2]
  Yu, Y. -M. [2/2]
  Yu-Yan Kuo(郭毓晏) [1/1]
  Yu-Yao Cheng [2/2]
  Yu Yin Chang [1/1]
  Yu Yin Wang [0/1]
  Yu-Ying Huang (黃俞穎) [1/1]
  Yu-Ying Lai [2/2]
  Yu-Ying Lin [0/1]
  Yu, Yu-Shan [1/1]
  Yu, Yun [1/1]
  Yu-zhen Chen [1/1]
  Yu, Zong-Xing [1/1]
  Yuan, Benyao [1/1]
  Yuan-Bin Cheng (鄭源斌) [1/1]
  显示项目7601-7625 / 15650. (共626页)
  << < 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈