Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 10999415      在线人数 : 554
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7476-7500 / 15650. (共626页)
  << < 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  You, San-Lin [1/1]
  You-Ting Chen [1/1]
  Young, Li-Hao [1/1]
  Young-Chau Liu [6/6]
  Young, Kung-Chia [1/1]
  Young, Li-Hao [7/7]
  Young, Shuh-Sen [1/1]
  Yu, Hsiao-Chi [1/1]
  Yu, Hui Mei [1/1]
  Yu, Ker-Wei [2/2]
  Yu, Kwok-Woon [2/2]
  Yu, Pei-Ying [1/1]
  Yu, B. -C. [1/1]
  Yu, Bu-Chin [1/1]
  Yu-Chang Chen(陳昱璋) [2/2]
  Yu-Chang Hung [1/1]
  Yu-Che Hsiao [1/1]
  Yu, Chen [1/1]
  Yu-Chen Hsu [0/1]
  Yu-Cheng Chen [2/2]
  Yu, Cheng-Chia [2/2]
  Yu, Chi [1/1]
  Yu-Chi Liu [1/1]
  Yu, Chia-Hung [3/3]
  Yu-Chia Wang [1/1]
  显示项目7476-7500 / 15650. (共626页)
  << < 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈