Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 11000191      在线人数 : 598
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7326-7350 / 15650. (共626页)
  << < 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yen, T.F. [0/1]
  Yen-tien Lu [2/2]
  Yen-Ting Kao [1/1]
  Yen, Ting-Lin [2/2]
  Yen, Tzu-Chen [1/1]
  Yen, Tzung-Hai [1/1]
  Yen Wang [1/1]
  Yen, Wen-Jye [1/1]
  Yen, Wen-Ye [1/1]
  Yen, Y. -W. [1/1]
  Yen-yi Lee [1/1]
  Yen-Yi Lin [1/1]
  Yen, Yu-Hsuan [1/1]
  Yen, Yun-Shan [2/2]
  Yen, Yung-Chang [5/5]
  Yeng-Ni Teng [1/1]
  Yeng-Tseng Wang [15/15]
  Yeng-Tseng Wangc [1/1]
  Yenh-Chen Hsein [1/1]
  Yeong Maw Hwang [1/1]
  Yeong-Tein Yeh [1/1]
  Yesong Gu [1/1]
  Yi-Ao Wu [1/1]
  Yi-Chang Ker [1/1]
  Yi-cheh Lin [1/1]
  显示项目7326-7350 / 15650. (共626页)
  << < 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈