Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 10998761      在线人数 : 564
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7051-7075 / 15650. (共626页)
  << < 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ya-Ling Hsu [8/8]
  Ya-Ling Hsu(許雅玲) [3/3]
  Ya-Ling Hsu2 [1/1]
  Ya-Ling Liu [1/1]
  Ya-Liu Peng [1/1]
  Ya-Nan Chang [1/1]
  Ya-Ping Tseng [1/2]
  Ya-shu Chang [1/1]
  Ya-Ting CHANG [1/1]
  Ya-Ting Chung [1/1]
  Ya-wen Chan [1/1]
  Ya-Wen Hsu(許雅雯) [1/1]
  Ya-Win Chang [2/2]
  Ya-Yu wang [2/3]
  Ya-yun Shih [2/2]
  Yaegashi, Junko [4/4]
  Yafang Tsai [1/5]
  Yan, D.Y.S. [1/1]
  Yan-Chao Wang [1/1]
  Yan, Jing-Jou [1/1]
  Yan, Kun-Huang [1/1]
  Yan, Shao-Han [1/1]
  Yan, Sheng-lei [2/2]
  Yan-Wun Shue [1/1]
  Yan, Yu-Hua [1/1]
  显示项目7051-7075 / 15650. (共626页)
  << < 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈