Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 10999335      在线人数 : 558
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目7001-7025 / 15650. (共626页)
  << < 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Wu2, Ming-Jiuan [1/1]
  Wun-Han Jhan [1/1]
  Xiangyun Deng [1/1]
  Xiao, Jianbo [3/3]
  Xiao, Rong [1/1]
  Xiao Zheng [1/1]
  Xiaohui Wang [1/1]
  Xie, Jia [1/1]
  Xin-Wei Wan [1/1]
  Xin-Yi Liu [1/1]
  Xiu-min Wang [1/1]
  Xiuzhu Sun [1/1]
  Xu, Chenxia [1/1]
  Xu, Jia [3/3]
  Xu, Jianhua [1/1]
  Xu Li [1/1]
  Xu, X. F. [1/1]
  Xu, Yingchun [3/3]
  Y. C. Chen [3/3]
  Y-C Su [1/1]
  Y.F. Chang [1/1]
  Y.-F. Ye [0/1]
  Y. H. Chou [1/1]
  Y. H. LIU [1/2]
  Y. H. Shen [1/1]
  显示项目7001-7025 / 15650. (共626页)
  << < 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈