Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 9360834      在线人数 : 415
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6751-6775 / 15650. (共626页)
  << < 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Wen-Shyong Yu [1/1]
  Wen, Su-Ying [5/5]
  Wen-Sz Chiue [0/4]
  Wen-Teish Chang [2/2]
  Wen-Tien Tsai [7/7]
  Wen-Tsan Chang [1/1]
  Wen-Tsung Huang [2/2]
  Wen-tze WU [1/1]
  Wen, Y-S [1/1]
  Wen-Ya Chang [1/1]
  Wen-Ya Chen [1/1]
  Wen-Ya Ma [2/2]
  Wen-Yen Chiu [1/1]
  Wen-Yi Chang [1/1]
  Wen, Yi-Szu [1/1]
  Wen-Ying Liao (廖紋瑩) [1/1]
  Wen-Yu Huang(黃雯玉) [1/1]
  Wen Yueh Ho [17/19]
  Wen-Yueh Ho (何文岳) [1/1]
  Wen-Yueh Ho(何文岳) [1/1]
  Wen, Z. -H. [1/1]
  Wen-Zhai Hong [2/2]
  Wen, Zhi-Hong [1/1]
  Wenfu Chen(陳文福) [3/3]
  Weng, Ching-Yi [2/2]
  显示项目6751-6775 / 15650. (共626页)
  << < 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈