Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17773/20058 (89%)
造访人次 : 8838863      在线人数 : 761
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6301-6325 / 15650. (共626页)
  << < 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tu, Yuan-Kun [1/1]
  Tuan-Liang Hong [1/1]
  Tun-Cheng Chien (簡敦誠) [1/1]
  Tundis, Rosa [1/1]
  Tung, Chao-Ling [1/1]
  Tung-chia cheng [1/1]
  Tung Hsing-cheng [1/1]
  Tung-Kung Wu [2/2]
  Tung, Li-Chen [5/5]
  Tung-Sheng Shih [3/3]
  Tung-Wen Hsien [1/1]
  Tyan, S-W [1/1]
  Tyan, Shiaw Wei [3/3]
  Tyan, Yu-Chang [5/5]
  Tz-Chian Tang [2/2]
  Tz-Chiang Tang [3/3]
  TZ-CHYANG TANG [1/1]
  Tz-Fei Tzeng(曾姿斐) [1/1]
  Tzang, Bor-Show [2/2]
  Tze-Wen Wang [1/1]
  Tze Yeou Wu [0/1]
  Tzen, Jason T. C. [2/2]
  Tzeng, Cherng-Chyi [2/2]
  Tzeng, Cherng-Chyi� [1/1]
  Tzeng, Min-Su [1/1]
  显示项目6301-6325 / 15650. (共626页)
  << < 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈