Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17773/20058 (89%)
造访人次 : 8829739      在线人数 : 585
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6251-6275 / 15650. (共626页)
  << < 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tsia-Hsiu Yang [1/1]
  Tsing-Hua YAO [0/2]
  Tso-Lin Cheng [3/3]
  Tsong-Huey Wu [3/3]
  Tsong-Jen Lee [0/1]
  Tsong-Long Hwang [1/1]
  Tsong-Long Hwang (黃聰龍) [2/2]
  Tsong-Long Hwang(黃聰龍) [1/1]
  Tsou, Tsui-Chun [1/1]
  Tsou, Tsui-Chun� [1/1]
  Tsou, Chi-Hui [1/1]
  Tsou, Chih-Jen [2/2]
  Tsuang, Ben-Jei [1/1]
  Tsuang, Hui-Chun [1/1]
  Tsuey-Pin Lin [8/9]
  Tsuey-Pin Lin(林翠品) [1/1]
  Tsui-Chu Yang [3/3]
  Tsui-Ling Chang [3/3]
  Tsui-Shuang Wang [2/2]
  Tsui, Yu-Kun [1/1]
  Tsun-Cheng Kuo [1/1]
  Tsung-Cheng Huang [1/1]
  Tsung-Han Li [2/2]
  Tsung-Hsien Su [1/1]
  Tsung-Hsun Lee [2/2]
  显示项目6251-6275 / 15650. (共626页)
  << < 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈