Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 11028948      在线人数 : 525
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6201-6225 / 15650. (共626页)
  << < 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tsan-Hwei Kuo [0/1]
  Tsang, Yi-Sheng [1/1]
  Tsao, Chao-Jung [1/1]
  Tsao, Che-Chia [1/1]
  Tsao, Chiung-Wen [1/1]
  Tsao, Yu-Tzu [1/1]
  Tsay, Si-Chee [1/1]
  Tsay, Wen-Ing [1/1]
  Tse-chou Cheng [0/1]
  Tsen, Chao-Ming [1/1]
  Tsen, Wei-Lun [1/1]
  Tseng, Chih-Hua [2/2]
  Tseng, Mei-Chen [1/1]
  Tseng, Qingzong [1/1]
  Tseng, Wan-Ting [1/1]
  Tseng, Yen-Cheng [1/1]
  Tseng, Chie-Chien [1/1]
  Tseng, Chien-Jen [3/3]
  Tseng, Chih-Hua [2/2]
  Tseng, Chin-Chung [1/1]
  Tseng, Deng-Yu [2/2]
  Tseng, Fan-Chuan [1/1]
  Tseng, Hsien-Chun [1/1]
  Tseng, Hui-Hsin [1/1]
  Tseng, Joseph T. [1/1]
  显示项目6201-6225 / 15650. (共626页)
  << < 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈