Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 11084337      在线人数 : 642
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6051-6075 / 15650. (共626页)
  << < 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ting-yii Su [1/1]
  Ting-Yu Chen [1/2]
  Ting-Yu Cho (卓霆宇) [1/1]
  Ting-Yu Li [1/1]
  Ting-Yu Li(李庭育) [1/1]
  Todd, Richard B. [1/1]
  Toh, Han-Siong [3/3]
  Toh, Han-Siong [10/10]
  Tohoku College of Pharmacy [1/1]
  Tolba, Mai F. [1/1]
  Tolosa, N. C. [1/1]
  Tolosa, Nolan C. [2/2]
  Tomida, Makiko [1/1]
  Tomoko Ohta [0/1]
  Tong, Show-Hwa [1/1]
  Tong, Yat-Ching [5/5]
  Toshiharu Ohta [0/2]
  Toshihiko Okamoto [0/3]
  Toshio Fuchigami [1/1]
  Tossaphon Thipyotha [1/1]
  Trezise, Damien [1/1]
  Trilles, Calvin A. [1/1]
  Trsy-Hua Wang [1/1]
  Tsai, C.-S. [1/1]
  Tsai, Chang-Hai [1/1]
  显示项目6051-6075 / 15650. (共626页)
  << < 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈