Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 10040753      在线人数 : 434
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5926-5950 / 15650. (共626页)
  << < 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tai, Shan-Pao [2/2]
  Tai-Sheng Liou [1/1]
  Tai, Shih-Huang [1/1]
  Tai, Sorgan Shou-Ku [3/3]
  Tai, Szu-Yun [1/1]
  Tai, Ta-Wei [1/1]
  Tai, Tsai-Sung [1/1]
  Tai, Tzong-Shyuan [1/1]
  Tai, Yi-Yun [1/1]
  Tai, Yu-Ling [1/1]
  Tai-Yuan Chen [1/1]
  Tain-Junn Cheng(鄭天浚) [1/1]
  Tain, You-Lin [2/2]
  Takahide KAJI [0/1]
  Takao Hijikata [0/1]
  Takao Kwan [0/1]
  Takeshi Shibuya [0/1]
  Talley, Paul C. [2/2]
  Talsma, Herre [1/1]
  Tam, Ka-Wai [2/2]
  Tamilselvi, Shanmugam [2/2]
  Tan, Che-Kim [1/1]
  Tan, Che-Kim [3/3]
  Tan, E. Chia-Hui [1/1]
  Tan, Hung-Pin [3/3]
  显示项目5926-5950 / 15650. (共626页)
  << < 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈