Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 10090720      在线人数 : 589
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5676-5700 / 15650. (共626页)
  << < 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shu-Yun Cheng [1/1]
  Shuang-Shii Chuang [1/2]
  Shuangliu Zhou [1/1]
  Shue, Meei-Fang [3/3]
  Shuh Ren Jing [14/15]
  Shuh-Rne Jing [1/1]
  Shui-Chin Huang [0/1]
  Shui-Tein Chen [1/1]
  Shui-yuan Feng [1/1]
  Shun, Chia-Tung [1/1]
  Shun-Chieh Hsu [1/1]
  Shun-Chuen Huang [1/1]
  Shun-Chun Yang [1/1]
  Shun-Fa Yang [1/1]
  Shun-Ichi Natio [0/2]
  Shun-Lai, LI [1/1]
  Shun-pang Chang [2/2]
  Shun-Ren Jine [1/1]
  Shun-Sheng Cheng [1/1]
  Shung T. Ho [1/1]
  Shung-Tai Ho [2/2]
  Shuo-chun Hung [0/1]
  Shwu-Woan Lee [3/4]
  Shwu-Woan Lee(李淑婉) [1/1]
  Shyang-Rong Shih [2/2]
  显示项目5676-5700 / 15650. (共626页)
  << < 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈