Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 9440484      在线人数 : 330
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
  • 进阶搜寻

    跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
     
    例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
    输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

    显示项目5676-5700 / 15650. (共626页)
    << < 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 > >>
    每页显示[10|25|50]项目
    作者名称 项目数量
    Shu-Yun Cheng [1/1]
    Shuang-Shii Chuang [1/2]
    Shuangliu Zhou [1/1]
    Shue, Meei-Fang [3/3]
    Shuh Ren Jing [14/15]
    Shuh-Rne Jing [1/1]
    Shui-Chin Huang [0/1]
    Shui-Tein Chen [1/1]
    Shui-yuan Feng [1/1]
    Shun, Chia-Tung [1/1]
    Shun-Chieh Hsu [1/1]
    Shun-Chuen Huang [1/1]
    Shun-Chun Yang [1/1]
    Shun-Fa Yang [1/1]
    Shun-Ichi Natio [0/2]
    Shun-Lai, LI [1/1]
    Shun-pang Chang [2/2]
    Shun-Ren Jine [1/1]
    Shun-Sheng Cheng [1/1]
    Shung T. Ho [1/1]
    Shung-Tai Ho [2/2]
    Shuo-chun Hung [0/1]
    Shwu-Woan Lee [3/4]
    Shwu-Woan Lee(李淑婉) [1/1]
    Shyang-Rong Shih [2/2]
    显示项目5676-5700 / 15650. (共626页)
    << < 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 > >>
    每页显示[10|25|50]项目

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈