Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 10960302      在线人数 : 520
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5601-5625 / 15650. (共626页)
  << < 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shinn-Shuenn Tzeng [1/1]
  Shinne-Ren Lin [1/1]
  Shinne-Shuenn Tzeng [1/1]
  Shinsuke Inagi [1/1]
  Shinya UENO [0/1]
  Shiou-E Lin [1/1]
  Shiou-jen Liou [2/2]
  Shiow Chyn Huang [4/6]
  Shiow-Chyn Huang (黃秀琴) [1/1]
  Shiow-Chyn Huang(黃秀琴) [1/1]
  Shiow-Lin Pan [0/2]
  Shiow-Shyung Lin [2/2]
  Shis-Tso Ma [1/1]
  Shiu, L. Y. [1/1]
  Shiu, Li-Yen [1/1]
  Shiu, Ruei Feng [1/1]
  Shiue, Yow-Ling [2/2]
  Shiue, Ya-Ming [3/3]
  Shiue, Yow-Ling [9/9]
  Sho-Be Lin [1/1]
  Shoei-sheng Lee (李水盛) [1/1]
  Shoei-Sheng Lee(李水盛) [1/1]
  SHOEI-YN SHIAU LIN [0/2]
  Shon, Ho Kyong [1/1]
  Shon, Ho-Kyong [1/1]
  显示项目5601-5625 / 15650. (共626页)
  << < 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈