Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 9430166      在线人数 : 321
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5576-5600 / 15650. (共626页)
  << < 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shih-Ya Wang [1/1]
  Shih-Ying Chen [7/9]
  Shih-Ying Chui [0/1]
  Shih, Yong-Yao [1/1]
  SHIH, Yu-Chinga(石玉清) [1/1]
  Shih Yu-Chun [0/1]
  Shih, Yu-Jen [3/3]
  Shih-Yun Chung (鍾士雲) [1/1]
  Shih, Yun-Ju [1/1]
  Shih, Yung-Luen [1/1]
  Shihe, Mei-Fen [1/1]
  Shikita M [1/1]
  Shiming Li [2/2]
  Shimizu, Mineo [0/2]
  Shimokata, Hiroshi [1/1]
  Shin-Cheng Chen [1/1]
  Shin-Da Lee [1/1]
  Shin-Hun Juang [1/1]
  Shin-Hun Juang (莊聲宏) [3/3]
  Shin-Hwa Tao [2/2]
  Shin-I Peng [1/1]
  Shin-Wha Lin [2/2]
  Shin-yi Tu [1/1]
  Shin-Yu Yang [1/1]
  Shinhao Yang [2/2]
  显示项目5576-5600 / 15650. (共626页)
  << < 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈