Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17773/20058 (89%)
造访人次 : 8840113      在线人数 : 788
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5176-5200 / 15650. (共626页)
  << < 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Pern, Hangjong [0/2]
  Pern, Hanjong [0/1]
  Perng-Jy Tsai [2/2]
  Perng, Tong Hsiung [0/1]
  Pervez, Shamsh [1/1]
  Peter Lok [1/1]
  Petrosyan, Diana [1/1]
  Petrova, Vessela [1/1]
  Phatai, P. [0/2]
  Phatai, Piaw [2/2]
  Phimonphan Chuankhayan [1/1]
  Pi-Ching Chen [1/1]
  Pi-Fang Lee [1/1]
  Pi-hsiang Chen [1/1]
  Pi-Hui Liang (梁碧惠) [1/1]
  Pi-Jung Hsieh(謝碧容) [2/2]
  Pi-lunChang [1/1]
  Pi-sang Chen [1/2]
  Pi-Shan Lin (林碧珊) [1/1]
  Pi-ying Shen [1/1]
  Piaw Phatai [1/1]
  Pimpha, Nuttaporn [1/1]
  Pin, Jan Wu [0/1]
  Pin-Der Du [1/1]
  Pin-Der Duh [11/12]
  显示项目5176-5200 / 15650. (共626页)
  << < 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈