Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17744/20032 (89%)
造访人次 : 7302807      在线人数 : 236
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4801-4825 / 15650. (共626页)
  << < 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Mau-Shian He [1/1]
  Max K. Leong [1/1]
  McClain, A. D. [1/1]
  McClain, Arianna D. [2/2]
  McCormick, Craig [1/1]
  McKee, Phillip H. [1/1]
  Medeiros, L. Jeffrey [1/1]
  Meei-Shi Yang [1/1]
  Meei-shieu hng [1/1]
  Meei-Shieu Yang [0/4]
  Meei-Yn Lin [0/2]
  Meen, Teen-Hang [2/2]
  Megan Fisher [1/1]
  Mei-Chen Huang [1/1]
  MEI-CHIAU HUANG [0/2]
  Mei-Chin Lu [1/1]
  Mei-Chu Hong [1/1]
  Mei-Chuan Chen (陳美全) [1/1]
  Mei-Chun Kou [3/3]
  Mei-Chun Kuo [2/2]
  Mei-Fang Lin [0/1]
  Mei-Fang Yang [1/1]
  Mei Fen Shih [10/10]
  Mei-Feng Lee [1/1]
  Mei-hsuan Lee [1/1]
  显示项目4801-4825 / 15650. (共626页)
  << < 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈