Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17773/20058 (89%)
造访人次 : 8828974      在线人数 : 375
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4751-4775 / 15650. (共626页)
  << < 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lyu, Wun-Sin [1/1]
  M.-C.Lin [1/1]
  M. C. Lu [1/1]
  M-F Shih [1/1]
  M.-H. Sheng [2/2]
  M.-H. Yang [1/1]
  M. H. Yu [1/1]
  M.-I.CHUNG [1/1]
  M. J. Jhuang [1/1]
  M. J. Tsai [1/1]
  M. Sung [2/2]
  M. T. Wu [1/1]
  M. Teerakun [3/3]
  M. W. Wan [4/4]
  Ma, Cheng-Jen [1/1]
  Ma, Chen-Chung [2/2]
  Ma, Chih-Ming [1/1]
  Ma, Hsu [1/1]
  Ma, Li-Jung [1/1]
  Ma, Ming-Chieh [1/1]
  Ma, Shu-Ching [3/3]
  Ma, Stacey [1/1]
  Ma, Tsung-Liang [4/4]
  Ma, W. -Y. [1/1]
  Ma, Wen-Ya [7/7]
  显示项目4751-4775 / 15650. (共626页)
  << < 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈