Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17744/20032 (89%)
造访人次 : 7303077      在线人数 : 271
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4726-4750 / 15650. (共626页)
  << < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lu, Wan-Jung [1/1]
  Lu, Y-L [1/1]
  Lu, Ya-Hui [1/1]
  Lu, Yen-Yu [1/1]
  Lu, Yi-Hua [7/7]
  Lu, Yin-Che [5/5]
  Lu, Ying Chen [8/8]
  Lu, Ying-Hung [1/1]
  Lu, Yun-Chi [1/1]
  Lu, Zi-Yi [1/1]
  Lubphoo, Yingyote [2/2]
  Lue, Ko-Huang [1/1]
  Lue MY [0/2]
  Lue, Shingjiang Jessie [1/1]
  Lug, Po-Liang [1/1]
  Lun-Chung Tzeng [1/1]
  Luo, Ching-ching [0/1]
  Luo, Chawn-Yau [2/2]
  Luo, Chi-Wen [2/2]
  Luo, Hao Lun [1/1]
  Luo, L. -Z. [1/1]
  Luo, Y-P. [1/1]
  Luo, Yi-Pey [5/5]
  Luo, Yueh-Yun [1/1]
  Lv, Xucong [1/1]
  显示项目4726-4750 / 15650. (共626页)
  << < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈