Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 10163301      在线人数 : 548
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4476-4500 / 15650. (共626页)
  << < 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lin, Yu-Yi [1/1]
  Lin, Yuan-Chung [1/1]
  Lin, Yueh-Chien [5/5]
  Lin, Yueh-Min [4/4]
  Lin, Yung-Chang [1/1]
  Lin, Yung-Chieh [1/1]
  Lin, Yung-Hua [1/1]
  Lin, Yung-Kuo [1/1]
  Lin, Yung-Ming [1/1]
  Lin, Yung-Song [18/18]
  Lin, Yuya A. [1/1]
  Lin, Zhe-Zhong [5/5]
  Lin, Zi-Yi [1/1]
  Lin, Zu-Yau [2/2]
  Lin(林揚斌), Yang-Ben [1/1]
  LinCY [1/1]
  Ling, Min-Pei [1/1]
  Ling-Cheng Kao(高翎程) [1/1]
  Ling-Kuang Yang [1/1]
  Ling-Ying Liaw [0/1]
  LinKuo-Ping Lin(林國評) [1/1]
  LinYu [1/1]
  Liou, Rey-May [1/1]
  Liou, Shu-Fen [1/1]
  Liou, Yi-Jyun [1/1]
  显示项目4476-4500 / 15650. (共626页)
  << < 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈