Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 17775/20116 (88%)
造訪人次 : 9404827      線上人數 : 328
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目4476-4500 / 15650. (共626頁)
  << < 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Lin, Yu-Yi [1/1]
  Lin, Yuan-Chung [1/1]
  Lin, Yueh-Chien [5/5]
  Lin, Yueh-Min [4/4]
  Lin, Yung-Chang [1/1]
  Lin, Yung-Chieh [1/1]
  Lin, Yung-Hua [1/1]
  Lin, Yung-Kuo [1/1]
  Lin, Yung-Ming [1/1]
  Lin, Yung-Song [18/18]
  Lin, Yuya A. [1/1]
  Lin, Zhe-Zhong [5/5]
  Lin, Zi-Yi [1/1]
  Lin, Zu-Yau [2/2]
  Lin(林揚斌), Yang-Ben [1/1]
  LinCY [1/1]
  Ling, Min-Pei [1/1]
  Ling-Cheng Kao(高翎程) [1/1]
  Ling-Kuang Yang [1/1]
  Ling-Ying Liaw [0/1]
  LinKuo-Ping Lin(林國評) [1/1]
  LinYu [1/1]
  Liou, Rey-May [1/1]
  Liou, Shu-Fen [1/1]
  Liou, Yi-Jyun [1/1]
  顯示項目4476-4500 / 15650. (共626頁)
  << < 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋