Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17776/20117 (88%)
造访人次 : 11028473      在线人数 : 519
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4026-4050 / 15650. (共626页)
  << < 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Li, Yu-I [1/1]
  Li, Yu-Yu [2/2]
  Li), 李岱螢(Dai-Ying [1/1]
  Li1, Hung-Yuan [1/1]
  Lian, J.-D. [1/1]
  Lian, Fan-Yu [1/1]
  Lian, Jenn-Dong [1/1]
  Liang, Chia-Hua [5/5]
  Liang, Jun-Weil [1/1]
  Liang, Jyh-Chong [1/1]
  Liang, Peir-In [1/1]
  Liang, Tsung-Ho [3/3]
  Liang, C. -H. [1/1]
  Liang, C. H. [2/2]
  Liang, C-K [1/1]
  Liang CH [0/1]
  Liang, Chia-Hua [17/17]
  Liang, Chih-Kuang [2/2]
  Liang, Chih-Kuo [2/2]
  Liang, Ching-Chung [2/2]
  Liang, Fong-Pin [1/1]
  Liang, Fu-Wen [11/11]
  Liang, Hsueh-Wen [1/1]
  Liang-Huei Chen [1/1]
  Liang, Hui-Yun [1/1]
  显示项目4026-4050 / 15650. (共626页)
  << < 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈