Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 17776/20117 (88%)
造訪人次 : 11083932      線上人數 : 636
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目3676-3700 / 15650. (共626頁)
  << < 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Lai, Ming-Derg [15/15]
  Lai, Ming-Nan [1/1]
  Lai, S. -T. [1/1]
  Lai, Tsung-Hsuan [1/1]
  Lai, Wei-Chih [1/1]
  Lai, Wen-Hsiung [1/1]
  Lai, Wen-Pin [1/1]
  Lai, Y. -C. [1/1]
  Lai, Yi-Chieh [4/4]
  Lai, Yi-Hui [1/1]
  Lai, Ying-Hsiu [2/2]
  Lai, Ying-Jang [1/1]
  Lai, Yu-Kai [1/1]
  Laihao Wang [1/1]
  Laiwang, Bin [1/1]
  Lam, Chen-Fuh [1/1]
  Lam, Artde Donald Kin-Tak [2/2]
  Lam, Chen-Fuh [1/1]
  Lam, Kwok-Keung [2/2]
  Lam, Sio Hong [1/1]
  Lan, Cheng-Che Eric [1/1]
  Lan, Fan-Yun [1/1]
  Lan, Kuo Mao [8/8]
  Lan, Sheng-Hui [1/1]
  Lan, Tian-Syung [2/2]
  顯示項目3676-3700 / 15650. (共626頁)
  << < 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋