Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17744/20032 (89%)
造访人次 : 7303158      在线人数 : 268
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3526-3550 / 15650. (共626页)
  << < 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Kung, Fu-Tsai [1/1]
  Kung-Hsien Liao [1/1]
  Kung, Kuan-Chen [1/1]
  Kung, Pei-Tseng [2/2]
  Kung, Pei-Yi [1/1]
  Kung, Shu-Chen [1/1]
  Kung, Wen-Jui [1/1]
  Kuo, Chia-Hua [1/1]
  Kuo, Feng-Yang [1/1]
  Kuo, Jung-Hua Steven [2/2]
  Kuo, Kuang-Ming [2/2]
  Kuo, Ling-Feng [1/1]
  Kuo, Ping-Chung [1/1]
  Kuo, Po-Lin [1/1]
  Kuo, Su-Ching [1/1]
  Kuo, Wu-Hsien [1/1]
  Kuo, Yen-Liang [1/1]
  Kuo, Chang-Shin [2/2]
  Kuo, Cheng-Hsiang [3/3]
  Kuo, Cheng-Tsung [1/1]
  Kuo, Chia-Cheng [2/2]
  Kuo, Chia-Hua [5/5]
  Kuo, Chia-Min [1/1]
  Kuo, Chih-Yu [4/4]
  Kuo, Chin-Kao [0/1]
  显示项目3526-3550 / 15650. (共626页)
  << < 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈